Luottamusmiehet - Förtroendemän

Ammattiliittoa ja siihen kuuluvia työntekijöitä edustaa työpaikoilla luottamusmies. Luottamusmiehen palvelut ovat tarjolla vain ammattiliiton jäsenille. Luottamusmies edustaa neuvotteluissa vain järjestäytyneitä eli ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä. Yhteistoimintaneuvotteluissa luottamusmies voi kuitenkin edustaa myös koko henkilöstöä.

Luottamusmies toimii pääsääntöisesti oman toimensa ohella. Kokopäiväistä luottamusmiestä nimitetään pääluottamusmieheksi. Pääluottamusmies löytyy yleensä suurimmilta työpaikoilta.

Ongelmatilanteissa käänny ensin aina oman tehtäväalueesi luottamusmiehen puoleen ja sen jäl­keen tarvitta­essa pää­luot­tamus­mies ja liitto ratkaisevat ongelmasi!


----------------------------------------------------

Förtroendemän

En förtroendeman representerar på arbetsplatsen fackförbundet och de arbetstagare som på arbetsplatsen är medlemmar i förbundet. I en förhandlingssituation representerar förtroendemannen enbart de anställda som är medlemmar i fackförbundet. I samarbetsförhandlingar kan förtroendemannen även representera hela personalen.  

Det vanliga är att man sköter förtroendemannauppdraget vid sidan om den egna tjänsten. En heltidsanställd förtroendeman kallas för huvudförtroendeman och sådana har man vanligen på stora arbetsplatser.

Vänd Dig alltid först till din uppgiftsområdes förtroendeman och därefter löser huvudförtroende­mannen och vid behov förbundet dina problem!


Jarmo Veijalainen
Jarmo Veijalainen

Pääluottamusmies / Huvudförtroendeman

Jarmo Veijalainen

Jarmo esittäytyy

Vintti / Vinden
Kuninkaanportti, Tekniikankaari 1, 3. krs /
Kungsporten, Teknikbågen 1, 3. vån
puh./tfn 040 527 2695
jarmo.veijalainen@porvoo.fiMiika Koistinen

Varapääluottamusmies sekä sivistystoimen luottamusmies /
Vice huvudförtroendeman och förtroendeman för bildningsväsendet

Miika Koistinen

kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut / kultur- och fritidstjänster
Gammelbackan nuorisotila / Gammelbacka ungdomslokalen
puh./tfn 040 686 3665

Konsernihallinnon luottamusmies / Förtroendeman för koncernförvaltningen

Jaana Ikonen

Pysäköinninvalvonta / Parkeringsövervakning
Rihkamatori B, II kerros / Krämaretorget B, II våningen
puh./tfn  0400 846 466
jaana.ikonen@porvoo.fi 

Eeva Pulkkinen

Sosiaali- ja terveystoimen luottamusmies /
Förtroendeman för social- och hälsovårdssektorn

Eeva Pulkkinen

Henkilöstöjohto / Personalledningen
Raatihuoneenkatu 9 / Stadshusgatan 9
puh./tfn 040 865 4484

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus ts – Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för tekniks personal ts

Ei ole./Finns inte.
Ota yhteyttä puheenjohtajaan./Kontakta ordföranden

Careeria

Hans-Erik Forsberg

Hans-Erik.Forsberg@careeria.fi 
Askolan toimipiste