Information om medlemskap i föreningen
 

Personer i tjänste- eller arbetsför­hållande anställda hos Borgå stad­ eller i Borgånej­den verkande samkommuner till vilket Borgå stad­­ hör, kan antas som medlemmar i föreningen.

Anställd hos privat eller annan arbetsgivare kan ansluta sig till föreningarna i det fall att arbetsgivaren följer arbetskollektivavtalen på privata sektorn. Arbetsgivarens verksamhetsområde kan gälla t.ex. medborgarnas grundtrygghet och välfärdsservice. Inom kyrkan kan medlemsföreningarna upptaga som medlem anställd inom församling, gemensam kyrklig samfällighet eller hos annan kyrklig arbetsgivare.

Unga vuxna och studerande

Studerandem​edlemskap och medlemsavgifter

Det är möjligt att bli studerandemedlem. Studerande ​​​kan bli medlem i Jyty-föreningen på sin studieort. Det finns cirka 250 föreningar i Jyty. Studerande är jämställda med de övriga medlemmarna. Fackförbundet Jyty och dess föreningar ordnar verksamhet för unga vuxna och studerande, i vilken det är lätt att delta enligt livssituation och hemort.

Jyty-seniorerna

Du kan också ansluta dig till Jyty-seniorerna. Kontakta sköteren av medlemsärenden:

Sirkka Saarinen
Mikkelänahde 8, 02770 Espoo
puh. 0400 591 424
saarsir@gmail.com

Flyttning till annan ort

Om medlem flyttar från Borgånejden till en annan ort, kan medlemska­pet  bibe­hål­las, om med­lemmen själv så önskar. När medlemmen har fått arbete på den nya orten, bör hon/han omedel­bart ansluta sig till den lokalförening för Jyty, som är verksam där arbetsplatsen lig­ger. Samti­digt skall medlem­men anmäla till Borgå funktionärsförening Jyty, att hon/han utträder ur föreningen. Observera att man, för att räknas som "gammal medlem" i den nya föreningen, måste an­sluta sig inom 30 dagar efter det att medlemskapet i den gamla fö­reningen upphört.
 

Arbetsförhållandet upphör

Om en medlems arbetsförhållande upphör, kan medlemskapet i allmänhet fortsät­ta, om medlem­men så vill. I sådana fall beta­lar med­lemmen en ­avgift i eurobelopp.

 Kom ihåg att meddela föreningen adress- och namnförändringar!

Du kan också meddela adress- och namnförändringar via Jässäri:

Jässäri är en webbservice för medlemmar som vill kontrollera och uppdatera sin medlemsinformation. Med Jässäri kan du göra ändringar i din egen kontaktinformation och i andra basuppgifter.

Logga in på Jässäri:

https://palvelu.jytyliitto.fi/loginapp/LoginApp?LA_ACTION_ID=0000&LA_LANGCODE=SV&LA_APP_ID=weblyyti&LA_AUTH_METHOD=RULE&LA_RETLINK=/weblyyti/public/weblyyti&LA_BROWSER=null

 


 

Skötare av medlemsärenden


Monica Borgman
monica.borgman@porvoo.fi
Tfn 040 4891603
Stadshusgatan 5
06100 Borgå