Medlemsavgifter 2021

Medlemsavgiften för år 2021 fastställdes vid höstmötet till 1,32 % av den på förskottsbeloppet grundande lönen.

Medlemsavgiften i eurobelopp är 5 euro/mån. för alla som är lediga utan lön förutom för den som lyfter arbetslöshetsdagpeng eller den som får ersättning för alterneringsledighet.

Medlemsavgiften för pensionärerna är 60 euro/år fr.o.m. början av följande år efter penioneringen.

Till dem som betalar sin medlemsavgift själva

Om Du betalar din medlemsavgift direkt till banken, skriv alltid på bankgirot för vil­ken månad Du betalar. Om bankkontot är gemensamt med t.ex. maken/makan, skriv även ditt eget namn på blanketten, annars är det omöjligt för den person som är ansvarig  för medlemsavgifter  att veta vems medlem­savgift det är och vilken månad det gäller.

De deltidsarbetandes medlemsavgifter

De som deltidsarbetar i ett tjänste- eller arbetsförhållande betalar av lönen en procen­tuell med­lemsavgift. Ifall den procentuellt uträknade med­lemsavgiften blir lägre än den euro­bestämda medlemsavgiften erläggs istället för den procentuella medlemsavgiften den euro­bestämda medlemsav­giften varje månad.

Medlemsavgift under moderskapsledighet, sjukledighet och dylikt

Under moderskapsledighet, sjukledighet och motsvarande le­digheter, då med­lem­men fortfarande får lön, betalar hon/han den normala procentuella med­lem­savgif­ten av lönen och bibe­håller således sitt or­dinarie medlemskap i förenin­gen. Den eurobestämda medlemsavgiften kommer ifråga, då en medlem har blivit helt utan lön.

Pensionär som arbetslös arbetssökande

Person som går i ålderspension, men inte på basen av arbetsåren har rätt till full pension, kan anmäla sig hos arbetskraftsbyrån som arbetslös arbetssökande. Den arbetssökande har rätt till arbetslöshetsdagpenning tills han fyller 65 år ifall arbete inte kan anvisas. Pensionärs medlemskap i föreningen kvarstår och pensionären bör erlägga eurobestämd medlemsavgift för att rätten till arbetslöshetsdagpenning skall bestå.

Den eurobestämda medlemsavgiften

Medlem som av olika orsaker inte mera får ordinarie lön, från vilken den pro­cen­tuella medlem­savgiften avdras, skall betala en eurobestämd medlem­savgift. Med­lemmen fyller i en blan­kett "Anmälan om uppbörd av eurobes­tämd medlem­sav­gi­ft", som kan fås från arbetsplat­sens per­sonalavdelning, av förenin­gens sekreterare, s­kö­taren för medlemsärenden eller förtroen­deman. Blan­ketten returneras till sek­retera­ren och den behandlas i fö­renin­gens styrel­se. Med­lem erhåller därefter bankgiroblan­ketter för inbe­tal­ning av den månatliga avgiften.

Medlem som inte inom utsatt tid betalar medlemsavgiften och trots påminnel­se har underlåtit att göra det, kan enligt föreningens stad­gar uteslutas ur förenin­gen.

Skötare av medlemsärenden
Monica Borgman
monica.borgman@porvoo.fi
Tfn  040 4891603
Stadshusgatan 9
06100 Borgå