Toimintakertomus 2017

 

1 Yleistä

Punaisena lankana tänä vuonna oli miten voisimme yhdistää voimavarojamme lähikuntien Jyty-yhdistysten kanssa. Aloitimme yhteydenoton Loviisan Jytyyn ja ehdotimme yhteistä tapaamista. Valitettavasti emme saaneet vastausta joten siirsimme katseemme Sipoon-Jytyyn. Lähetimme samanlaisen kutsun heidän hallitukselle ja nyt meitä onnisti. Puheenjohtaja sekä yksi hallituksen jäsen tulivat käymään. Tutustuttuamme sovimme, että aloittaisimme yhteistyökokeilun yhteisellä huvitoimikunnan järjestämällä tilaisuudella, eli ostosmatka Tuurin kyläkauppaan. Valitettavasti sekään ei sitten tuottanut tulosta, joten päätimme antaa asian olla.

 

Pääluottamusmiehellä Virpi Vilkillä on ollut vilkas ensimmäinen vuosi. Hän oli muun muassa mukana kaupunginjohtajan järjestämässä tilaisuudessa, koskien Porvoon kaupungin sotepalveluiden yhtiöittämistä. Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme oli mukana työryhmässä, mutta asia jäädytettiin odottamaan jatkoa. Sote-uudistus ei ole päässyt selkeämpiin päätöksiin kuin vuodesta 2016, kun aloitimme keskustelut. Ainoa selkeä havainto on, että mallia jota etsitään vain tuottaa uusia kysymyksiä eikä luo selkeyttä nykyisen kunnan ja yksityisten yritysten merkityksestä tulevaisuudessa.

Syksyllä kaikki luottamusmiehet tekivät anomuksen jotta saisimme takaisin ainakin osan menetetyistä lomarahoista vuodelle 2018.

Osallistuimme syyskuussa Vihdin-Jytyn järjestämään tilaisuuteen. Paikalle oli kutsuttu kaikki Uudenmaan Jyty-yhdistysten hallituksessa olevat henkilöt. Porvoosta osallistui hallituksen jäsen Christa Ekholm sekä puheenjohtaja. Keskustelua käytiin muun muassa jäsenhankinnasta, ja mitä mahdollisuuksia olisi hankkia uusi jäseniä uudessa sotessa? Emme tietenkään löytäneet mitään hyviä uusia juttuja, mutta oli mukava keskustella ja huomata, että meillä on samanlaisia ongelmia kaikkialla.

Muuten syksy meni suunnitelmien mukaan, pidimme koulutustilaisuuden, jossa liitosta oli vetäjä. Aloitimme yhdistyksen toiminnan vuosisuunnitelmaa ja kävimme läpi mitä perustehtäviä sekä kehittämistehtäviä yhdistyksellä on. Tämä tuntui hyvältä asialta joten jatkoimme työtä koko hallituksen voimin jotta tämä antaisi vähän lisää puhtia, koulutus jatkuu vielä vuoden 2018 puolelle.

Liittohallitus:

Liiton toimeenpanevana elimenä toimii 12-jäseninen liittohallitus, joka huolehtii mm. sopimus- ja neuvottelutoiminnasta liittovaltuuston päätösten mukaisesti. Hallitus hoitaa liiton omaisuutta sekä valvoo liiton taloudenhoitoa, järjestötoimintaa, viestintää ja koulutustoimintaa. Lisäksi hallitus tekee esitykset liittovaltuustolle.

Hallituksen puheenjohtajana toimii asemansa perusteella liiton puheenjohtaja.

Liittovaltuusto:

Liittovaltuustossa on 43 jäsentä, ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa myös useammin. Liittovaltuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa ja ohjaa vuosittaista toimintaa. Valtuusto päättää mm. sopimustoiminnasta ja sopimusten hyväksymisestä liittotasolla, toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä järjestäytymisperiaatteista. Valtuusto valitsee liitolle päätoimisen puheenjohtajan nelivuotiskaudeksi.

Jytyn uusi liittohallitus ja -valtuusto aloittivat 24.11.2016 nelivuotisen toimintakautensa 2016-2020.  Lisätietoa tästä löytyy: http://www.jytyliitto.fi/fi/jyty/Hallinto

 

2 Jäsenistö

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 489 jäsentä, joista 130 eläkeläistä ja 2 vapaa­jäsentä. Vuo­den aika­na yh­dis­tyk­seen liittyi 5 ja erosi 29 jäsentä.

 

3 Toiminta           

3.1

Edunvalvonta

 

3.1.1

Kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset tulivat käytäntöön. Julkisen sektorin palkkoihin kilpailukykysopimus aiheutti heikennyksiä, kun osa työnantajan aikaisemmin maksamista sivukuluista siirtyi työtekijöiden maksettavaksi. Huomattava muutos työntekijöiden kannalta tapahtui, kun lomarahoista leikattiin ensimmäisen kerran 30 % kesällä 2017. Lomarahaa leikataan kolmena perättäisenä vuonna ajalla 2017- 2019.  Toinen huomattavan suuri muutos on ollut työajanlisäys 24 tunnilla vuositasolla (30 min. /vko, 6 min./pvä). Sen toteuttaminen käytännössä on räätälöity jokaisella työpaikalla mahdollisuuksien ja tilanteen mukaan.

Porvoon kaupungin oman sote-yhtiöittämisselvityksen vuoksi järjestettiin useita keskustelu- tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia asian tiimoilta. Lopulta kuitenkin luovuttiin yhtiöittämisaikeesta ja kaupungin oma yhtiöittämisselvitys keskeytettiin. Koko maata koskevat sote-neuvottelut ovat edelleenkin keskeneräiset ja tilanne elää koko ajan.

Uuden keskuskeittiön valmistuminen ja käyttöönotto toi mukanaan tiedotustilaisuuksia ja yhteistoimintaneuvottelut syksyllä 2017. Toimintatavat tulivat muuttumaan ja useiden työntekijöiden toimipaikat ja työtehtävät vaihtuivat uuden keskuskeittiön myötä. Varsinainen muutos tapahtui vuoden vaihteessa ja vähitellen sitten nähdään kuinka toiminta tulee sujumaan. Yhteistoimintalain mukaiset kuulemistilaisuudet järjestettiin koskien ruokapalvelun henkilöstösiirtoja ja keskuskeittiön käyttöönottoa.

Uudet työsuojeluvaltuutetut valittiin vuoden vaihteessa kaudelle 2018–2021.

Edunvalvontatoimikunta kokoontui 2 kertaa vuoden 2017 aikana.

 

3.2 Koulutus

Toimintaperiaatteenamme on ollut, että kaikki koulutusta haluavat voivat sitä myös saada.  Vuo­den aika­na koulutukseen osallistui 3 henkilöä, jotka osallis­tuivat 3 koulutustilaisuuteen.

 

3.3 Tiedotus

Yhdistyksen internetsivut ja jäsenten sähköpostiosoitteisiin lähetettävät tiedotteet ja facebook olivat tärkeimmät tiedotuskanavat. Yhdistys sai myös käyttää kaupungin viikkoinfoa ja intran uutissyötesivuja tiedottamiseen. Yhdistyksillä on oma tiedotusvastaava, joka tekee yhteistyössä muun tiimin kanssa tiedotteet.  Lisäksi tiedotusvälineet ovat raportoineet yhdistyksen tapahtumista. Porvoon Jytyn Facebook ryhmässä on 63 yhdistyksen jäsentä mukana.

 

3.4 Virkistystoiminta

Virkistystoimikunta on järjestänyt eri kohderyhmille tarkoitettuja tilaisuuksia.

Kesäkuussa maisteltiin viinejä ja siidereitä Eloisassa 19 jäsenten voimin. Sponsoroidut Popfest liput kiinnosti 34 jäsentä elokuun alussa. Elokuussa järjestettiin retki Keskisten kyläkauppaan ja siihen osallistui 16 jäsentä. Retki Kädentaitomessuille Tampereelle keräsi 26 osallistujaa.

Elokuussa järjestettiin koko perheen retki Linnamäelle. Siihen osallistui 41 jäsentä ja perheenjäsentä.

 

4 Talous

Vuonna 2017 jäsenmaksu oli 1, 27 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja jä­sen­mak­su­­­osuus Jytyliitolle 1,01 %. Jäsenmaksuilla ke­rättiin  28 652,43 euroa.

Euromääräi­nen jä­senmaksu oli 5 euroa/kk ja eläkeläisillä 60 euron vuosimaksu.

Tilinpäätös osoittaa 12 040,17 euron ylijäämää.

 

5 Toimielimet

Päätäntävaltaa jäsenyhdistyksessä käyttää jäsenyh­distyksen kokous ja jä­senyh­distyksen asioita hoi­taa hallitus. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa ja kä­si­tteli 107 asiaa.

Lisäksi osallistuttiin alueen kokouksiin.

 

5.1 Kevätkokous     

Kevätkokous pidettiin 16.5.2017 Ravintola Fryysarinrannan tiloissa. Kokoukseen osallistui 17 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin mm. vuoden 2016 toiminta­kertomus, tilin­päätös sekä myönnettiin asian­omaisille vastuuva­paus

 

5.2 Syyskokous

Syyskokous pidettiin 28.11.2017 Ravintola Paahtimossa.  Kokoukseen osallistui 11 jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2018 valit­tiin Barbro Kraufvelin. Jäsenmaksuksi vuodeksi 2018 vahvistettiin 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, joista liiton osuus on 1,056 %. Euromääräiseksi jäsenmaksuksi vahvistettiin 5 euroa/kk.  Eläkkeellä olevien kannatusjäsenten jäsenmaksu on 60 euroa vuodessa eläkkeelle lähtöä seuraavan vuoden alusta. Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma, palkkiosään­tö ja talousarvio vuodeksi 2018.

 

5.3

Hallitus ja muut toimihenkilöt

Hallitukseen kuului puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsen­tä.

Puheenjohtaja             Barbro Kraufvelin

Varapuheenjohtaja      Erja Forsberg (Pirta Eriksson)

Jäsenet                        Rita Blomqvist-Turunen (Åsa Liitiäinen)

                                     Christa Ekholm (Tom Bergström)

                                     Max Holmberg (Monica Borgman)

                                     Tove Karlsson (Teija Lievonen)

                                      Kristina Ruotsalainen (Lena Lappalainen)

Sihteeri                         Barbro Nordström

Läsnäolo- ja puheoikeus

Virpi Vilkki, pääluottamusmies

                               Rahastonhoitaja            Jutta Berg

Jäsenasiainhoitaja         Monica Borgman

Tiedotusvastaava          Eeva Pulkkinen

Koulutusvastaava          Kristina Ruotsalainen

Lakkovastaava              Helena Leino

Toiminnantarkastaja      Outi Virta

 

5.4 Edustajapaikat paikallisella tasolla

Paikallista edunvalvontaa hoitavat luottamusmie­het, edunvalvontatoimikunnat ja yhteistyötoimikunnat.

 

Porvoon kaupunki

Edunvalvontatoimikunta/luottamusmiehet

varsinainen                       varajäsenet

Virpi Vilkki, pj                  

Eija Selkäinaho, vpj                               

Miika Koistinen         

Sirpa Lökfors                      Eeva Pulkkinen                    

Barbro Kraufvelin                Erja Forsberg            

 

Neuvottelijat                  Virpi Vilkki, Barbro Kraufvelin

Henkilöstöryhmä           Virpi Vilkki (Eija Selkäinaho)

                                      Barbro Kraufvelin (Erja Forsberg)

Yhteistyötoimikunta       Virpi Vilkki (Barbro Kraufvelin)

 

Konsernihallinnon yhteistyöryhmä

                             Outi Virta (Juha Blomqvist)

                             Kjell Magnusson (Christa Ekholm)            

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöryhmä

Eija Selkäinaho (Barbro Kraufvelin)

Sivistystoimen yhteistyöryhmä               

Virpi Vilkki

Miika Koistinen (Helena Forsbäck-Turunen)      

Virkistystoimikunta

Mia Eloranta

Tove Karlsson

Eeva Pulkkinen                 
 

Lakkotoimikunta

Helena Leino

Tuija Holstein

 

Tiedotustoimikunta

Eeva Pulkkinen

Åsa Liitiäinen

Barbro Nordström